MEB'den 'Nasılsa Doktordur' Kazığı: 960 TL

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­'nın, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Yan Dal Uz­man­lık Sı­na­vı için be­lir­le­di­ği 960 li­ra sı­nav üc­re­ti aday­la­rı şo­ke et­ti. Ay­rı­ca sı­na­vı ME­B'­in yap­ma­sı ve kı­la­vuz­da han­gi aday­la­rın gi­re­ce­ği­nin yaz­ma­ma­sı akıl­lar­da so­ru işa­re­ti bı­rak­tı.

12 Temmuz 2015, Pazar
Yazdır

Bugün'ün haberine göre, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, Yan Dal Sı­na­vı'nın 22 Ağus­tos'ta ya­pı­la­ca­ğı­nı du­yur­du. Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 10.00'da An­ka­ra'da ya­pı­la­cak Yan Dal Uzmanlık Sı­nav baş­vu­ru­la­rı Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­'nın res­mi in­ter­net si­te­sin­den du­yu­ru­la­ca­ğı be­lir­til­di. Aday­lar yi­ne sı­nav bel­ge­si­ni ay­nı sis­tem üze­rin­den te­min ede­bi­le­cek.

Aday­la­ra so­rul­ma­sı bek­le­nen so­ru­lar seç­me­li  100 so­ru ola­rak yö­nel­ti­le­cek. Sı­nav tek otu­rum ola­rak uy­gu­la­na­cak ve 110 da­ki­ka sü­re­cek. So­nuç­lar ise 17 Ey­lül 2015 ta­ri­hin­de açık­la­na­cak.

AS­TRO­NO­MİK RA­KAM

Sı­na­va gir­mek is­te­yen aday­lar ise mad­di açı­dan ol­duk­ça zor­la­na­cak. Aday­lar sı­nav kar­şı­lı­ğın­da Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­'na öde­me­si ge­rek üc­ret 960 li­ra ola­rak be­lir­len­di. Aday­lar bu ra­ka­mı MEB Des­tek Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­'nün an­laş­ma­lı ol­du­ğu ban­ka­la­ra ya­tı­ra­cak.

HE­KİM MA­AŞI­NIN YA­RI­SI

He­kim Ha­re­ke­ti Der­ne­ği Baş­ka­nı Dr. Öz­gür Nif­li­oğ­lu, “Sı­na­va kim­le­rin gi­re­bi­le­ce­ği­ni an­la­mak zor. Ni­te­kim kı­la­vuz­da bu be­lir­til­me­di. Ya­ni kı­la­vuz­da şu aday­lar gi­re­cek di­ye bir ifa­de yok.  Bu Yan Dal Uz­man­lık Sı­na­vı'y­sa eğer ne­den ÖSYM'­den Mil­li Eği­ti­m'­e ge­çil­me ka­ra­rı alın­dı? Bu­nu an­la­mak ol­duk­ça gü­ç” di­ye ko­nuş­tu.

Öte yan­dan üc­re­tin 960 li­ra ol­ma­sı­na an­lam ve­re­me­dik­le­ri­ni ifa­de eden Dr. Nif­li­oğ­lu şöy­le de­vam et­ti: “As­ga­ri üc­ret ka­dar sı­nav üc­re­ti mi olur? Bir ha­ta mı var so­ru­su akıl­la­ra ge­li­yor. Çün­kü ger­çek­ten an­la­şı­la­bi­lir bir du­rum de­ğil. He­kim­le­rin al­dı­ğı ma­aş­la­rı or­ta­da. Bu­gün bir he­ki­min sa­bit ma­aşı­nın ne­re­dey­se ya­rı­sı. Bu­nun­la il­gi­li ba­kan­lık­tan açık­la­ma bek­li­yo­ruz.”

SI­NAV­DAN KÂR MI EDi­LE­CEK?

Kı­la­vuz­da sı­na­va han­gi aday­la­rın gi­re­ce­ği yer al­ma­dı. Sı­na­vı ME­B'­in ya­pı­yor ol­ma­sı da akıl­la­ra so­ru işa­ret­le­ri bı­rak­tı. Öte yan­dan sı­nav üc­re­ti­nin 960 li­ra ol­ma­sı aday­la­rı zo­ra sok­tu. Türk Ta­bip­ler Bir­li­ği (TTB) Mer­kez Kon­se­yi Baş­ka­nı Dr. Be­ya­zıt İl­han, sı­nav be­de­li­nin 960 li­ra ol­ma­sı­nın ol­duk­ça faz­la ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, “Bu ka­dar yük­sek bir olur mu? Üc­re­tin bu ka­dar yük­sek ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­re­cek bir du­rum yok or­ta­da. Ha­ki­ka­ten an­la­şıl­ma­sı güç bir du­rum. An­lam ve­re­me­di­ği­miz gi­bi can sı­kı­cı. İn­san­la­rın gir­di­ği sı­nav üze­rin­den kar mı ede­cek­ler” di­ye sordu.
Etiketler: yan dal sınavı   sınav harcı   ydus  

YorumlarHiç Yorum Yapılmamış.     'İLK YORUMU SEN YAP'

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

6 + 6 = ?

 
En Son Haberler
Çok OkunanlarBugün . Dün . Bu Hafta
Kritere uygun haber bulunamıyor.
haber yazılımı: buki